Hạn chế tối đa các đoàn kiểm toán trên một địa bàn, tránh chồng chéo với cơ quan thanh tra, kiểm tra

vị trí của bạn:thể thao thế giới bóng,bóng đá trực tiếp > Hồ sơ công ty > Hạn chế tối đa các đoàn kiểm toán trên một địa bàn, tránh chồng chéo với cơ quan thanh tra, kiểm tra
Hạn chế tối đa các đoàn kiểm toán trên một địa bàn, tránh chồng chéo với cơ quan thanh tra, kiểm tra
ngày phát hành:2023-09-18 11:33    Số lần nhấp:56

Tại Phiên họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh: Với phương châm “làm ít nhưng chất”, hạn chế tối đa sự xuất hiện các đoàn kiểm toán trên 1 địa bàn, tránh chồng chéo, trùng lắp với cơ quan thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết 75/2022/QH15 của Quốc hội, kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2023 đã giảm 49 nhiệm vụ (tương ứng giảm 67 đoàn) so với năm 2022. Ngoài tăng cường kiểm toán báo cáo quyết toán của bộ, cơ quan trung ương, địa phương và kiểm toán hoạt động, chuyên đề theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước, KHKT đã lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn, chuyên đề có phạm vi rộng được Quốc hội, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, kịp thời bổ sung một số nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã tập trung nâng cao chất lượng lập KHKT thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó đã giảm đáng kể thời gian, nhân sự khảo sát, kiểm toán trực tiếp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán.

han che toi da cac doan kiem toan tren mot dia ban tranh chong cheo voi co quan thanh tra kiem tra hinh 1

Toàn cảnh Phiên họp.

Cùng với việc triển khai KHKT năm 2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Hướng dẫn xây dựng KHKT trung hạn 2024-2026 và KHKT năm 2024, tiếp tục với phương châm “làm ít nhưng chất”, bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước và các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số nhiệm vụ năm 2024 không tăng so với năm 2023, tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kiểm toán chuyên đề đảm bảo chất lượng.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ khẳng định, với quan điểm không ngừng nâng cao chất lượng, tránh chồng chéo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo với nhiều giải pháp. Đồng thời, để hoạt động kiểm toán được thực hiện thống nhất, chất lượng, hiệu quả, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.

han che toi da cac doan kiem toan tren mot dia ban tranh chong cheo voi co quan thanh tra kiem tra hinh 2

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước thường xuyên chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; chú trọng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra công vụ. Đặc biệt, để các đơn vị nắm bắt, phát huy những mặt đã làm được và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, sai sót, tại Hội nghị giao ban hàng tháng, ngành đã công bố công khai những mặt đã làm được và những sai sót được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan trong và ngoài ngành. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán,Hồ sơ công ty tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, công chức; tiếp tục duy trì chấm điểm các đoàn kiểm toán chất lượng vàng. Bên cạnh đó, để tham mưu, tư vấn những vấn đề quan trọng của ngành, Tổng Kiểm toán nhà nước đã thành lập Tổ tư vấn chuyên môn, thành viên Tổ tư vấn là những cán bộ có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán.

han che toi da cac doan kiem toan tren mot dia ban tranh chong cheo voi co quan thanh tra kiem tra hinh 3

Các đại biểu, đại diện các cơ quan của Chính phủ tham dự Phiên họp.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết, đến 31/8/2023 toàn ngành đã xét duyệt 127 KHKT, triển khai 114/166 đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán 93 cuộc, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức xét duyệt 94 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 61 báo cáo kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy còn có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai; quản lý doanh thu, chi phí; đầu tư vào một số đơn vị không hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho từng năm tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được kiểm toán đều thực hiện chưa đạt; một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa sát thực tế… Sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 61 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

han che toi da cac doan kiem toan tren mot dia ban tranh chong cheo voi co quan thanh tra kiem tra hinh 4

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp.

Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 265 báo cáo kiểm toán và tài liệu cho các cơ quan có liên quan để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các nội dung giám sát để cung cấp cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo yêu cầu; tiến hành sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh; tích cực cử lãnh đạo ngành tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tham gia một số Ban chỉ đạo, tổ công tác của Chính phủ; cử nhiều lãnh đạo cấp vụ tham gia Tổ soạn thảo các Dự án Luật của Chính phủ, các đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Đặc biệt, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 28/10/2022 Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 1346/CT-KTNN về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ. Đồng thời, để tăng cường việc phát hiện, xác minh, làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong quá trình kiểm toán để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định, ngày 05/7/2023 Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra, với trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đã tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực.

--> N.Hường -->