Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là gì?

vị trí của bạn:thể thao thế giới bóng,bóng đá trực tiếp > trung tâm tin tức > Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là gì?
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là gì?
ngày phát hành:2023-09-03 11:03    Số lần nhấp:99
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh? Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài Khoản riêng không? Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh quy định ở Điều 2 Quyết định 468/QĐ-BTTTT năm 2018 cụ thể:

- Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm VNCERT kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Chi nhánh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Là đầu mối của Trung tâm VNCERT phối hợp, triển khai các nhiệm vụ với các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng trên địa bàn được giao.

- Tham gia, phối hợp và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức tại khu vực địa bàn được giao trong công tác ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng.

- Hướng dẫn, tổ chức và thực hiện hoạt động diễn tập ứng cứu sự cố và phòng, chống tấn công mạng; xây dựng, huấn luyện lực lượng ứng cứu sự cố an toàn mạng; thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các đội ứng cứu sự cố, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố máy tính ở địa bàn được giao.

- Tham gia thực hiện hoạt động giám sát, thu thập, phân tích và cảnh báo về an toàn thông tin mạng; thực hiện kiểm định, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng tại khu vực địa bàn được giao theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, cung cấp nguồn phát tán thư rác, tin nhắn rác; phối hợp cấp, gia hạn mã số quản lý cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn ở địa bàn được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Trung tâm VNCERT.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng cứu sự cố, phòng chống tấn công, đảm bảo an toàn thông tin mạng; thực hiện công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ vế ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, Chương trình, đề án, dự án về an toàn thông tin, ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng.

- Chủ trì và tham gia tổ chức cung cấp các dịch vụ về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật, bao gồm:

Ứng cứu, khắc phục sự cố; giám sát, cảnh báo an toàn máy tính/mạng máy tính; diễn tập ứng cứu sự cố máy tính; phân tích và xử lý mã độc,trung tâm tin tức Phần mềm độc hại và mạng máy tính ma; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, chống thư rác, dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và các dịch vụ khác về an toàn thông tin mạng.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ, kỹ thuật, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ về ngăn chặn, chống tấn công, phá hoại, bảo vệ an toàn mạng máy tính;

Nghiên cứu, phân tích về các nguy cơ, sự cố, mã độc, Phần mềm độc hại và các kỹ thuật, phương thức tấn công trên môi trường mạng và giải pháp ngăn chặn; chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm, giải pháp về an toàn mạng máy tính và bảo mật thông tin; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng và công nghệ thông tin.

- Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, tài chính; hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật phân cấp của Giám đốc Trung tâm VNCERT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm VNCERT giao.

Lưu ý: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT).

Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (Hình từ Internet)

Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài Khoản riêng không?

Con dấu và tài Khoản riêng của Chi nhánh Trung tâm VNCERT quy định ở Điều 1 Quyết định 468/QĐ-BTTTT năm 2018 như sau:

Vị trí và chức năng...Chi nhánh Trung tâm VNCERT tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài Khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.Giám đốc Trung tâm VNCERT quy định cụ thể địa bàn các tỉnh giao cho Chi nhánh phụ trách phù hợp với Điều kiện thực tế và năng lực, đội ngũ nhân sự của Chi nhánh.

Theo đó, Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài Khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tại Điều 3 Quyết định 468/QĐ-BTTTT năm 2018 như sau:

Cơ cấu tổ chức và biên chế1. Lãnh đạo Chi nhánhChi nhánh Trung tâm VNCERT tại thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng Chi nhánh và các Phó trưởng Chi nhánh. Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.Các Phó trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh chỉ đạo, Điều hành các lĩnh vực công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công....

Như vậy, Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:

Chi nhánh Trung tâm VNCERT tại thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng Chi nhánh và các Phó trưởng Chi nhánh.

Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh chỉ đạo, Điều hành các lĩnh vực công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Nguyễn Anh Hương Thảo